О дейности русских скаутов в Болгарии

ДЦА-ф

264К оп.6 а.е.1450

УСТАВ

утвержден

23.V.1936 г.

Национальной организации русских скаутов под высочайшем покровительством Е.И.В. Великой княгини Марии Павловной – отдел в Болгарии София, ноябрь 1939 г. ул. „Оборище“ № 35

Начальник Отдела разведчиков И.А. Шут

Благотворительное дружество Галлиполийцев ул. „6 септември“ № 9

О.Б.М.Р.

Задруга на руските скаути в България, основана на 15.II.1921 г.

СПИСК

Управительного и Поверительного Советов

Управительный Совет


1. Началник на Задругата – о.з. полковник Коньков Василий Петрович София ул. „Паренсов“ № 26
2. Адютант-Секретар – п. С.К.В. Богдан Казимирович Загурский, София, „цар Иван Асен II“, Общежитие русских студентов 3. Заведующий Отделом Скауты-разведчики – о.з. поручик Александр Александрович Липкин, София, ул. „Чепино“ № 18
4. Заведующая Отделом Скаутки-разведчицы – Нина Георгиевна Михайлова, София, ул. „Скобелев“ № 29
5. Домакин-Касиер – о.з. полковник Тустановский Павел Федорович, София ул. „Чаталджа“ № 63Поверительный совет

1. Председатель – д.з. полковник Дмитрий Александрович Абрамович София, ул. „Пиротска“ № 10


Членове:

2. Архипенко Сергей Еремеевич – о.з. капитан, София ул. Пирин“ № 5
3. Урнишевский Александр Сергеевич – о.з. капитан, София, уч-ще Кузмина „Иван Вазов“ № 16На 19.V.1938 г. в писмо до Министъра на вътрешните работи и народно здраве -молба за преутвърждаване на Задругата на руските скаути.... Прилагаме рапорт на руските скаути-разузнавачи в България. Приемете нашето разузнавач-бранническо: ЗА БЪЛГАРИЯ! ВИНАГИ ГОТОВИ!

Гл. Водач: Александр МакедонскиНа 12 април 1938 г. се съобщава в писмо до Министъра на народното просвещение, че се е появила група „Руски разузнавачи“, за която началникът на Задругата на руските скаути в България В.П. Коньков и адютантът му Б. Загурский пишат, че „няма нищо общо с нашата официална организация“.
Протокол № 1

От организационно събрание на Гражданския комитет при Задругата на Руските Скаути-разузнавачи в България
Събранието се състоя на 1 април 1936 г. в ст. София по инициативата на досегашното ръководно тяло на Задругата, което покани видни обществени деятели-руси да организират гражданския комитет при Задругата.

Събранието се откри в 3 ч. 10 мин. след пладне от Председателя на досегашното ръководно тяло на Задругата В.П.Коньков, който предложи да се избере с явно гласуване Президиума на Събранието, в който Президиум се избраха единодушно:

Председател – Б.С.Серафимов

I Секретар – Е.П. Ващенко

II Секретар И.В. Малышев

Председателят на Президиума предложи.....

В.П. Коньков прочете доклад:

„Уважаеми госпожи и господа, както вече ви е известно, нашите руски деца бяха преселени в Царство България през 1921 г., повечето от тях вече бяха организирани като скаути –разузнавачи още в Русия. Според Устава на Организацията на руските скаути-разузнавачи, тази детска организация се покровителствуваше от Общоруския Граждански Комитет, чиято задача бе да се грижи за преуспяването на Организацията. До настоящия момент по ред независищи от нас причини, ние не можахме да основем такъв Комитет в България, макар че нуждата от него се чувстваше отдавна.

Имайки предвид, от една страна, изискванията на тоя Устав и искайки, от друга страна, да разширим ползотворната и благотворителната дейност (защото досега нашите скаути-разузнавачи и разузнавачки всяка година устройваха лагери за бедните руски деца, разнасяха продоволствени пакети преди Коледа и Великден и подпомагаха според силите си и по други начини нашите деца) в съгласие със законите на Царството и с Устава на братската нам Организация на българските младежи-разузнавачи, ние ви молим, като имате предвид гореизложеното, да решите да се организирате в Граждански Комитет при Задругата ни, да разгледате и приемете предлагания от нас проектоустав на Задругата и да натоварите бъдещото Управително тяло, което ще изберете измежду вас, да ходатайства пред Министерството на вътрешните работи и народното здраве за утвърждаването му.

............................................................................................................................ От присъстващите 21 човека за Председател и Управително тяло бяха избрани:

Председател: В.П. Коньков

Секретар Д.П. Мещерский

Зав. Отдел скаути-разузнавачи – временно същия

Зав. Отдел скаутки-разузнавачки – Н. Заутова

Дом. Касиер Е.В. Терзиев

Подгласници:

1. Е. П. Ващенко
2. Н.Г. Михайлова
Поверителен съвет

Председател Д.А.Абрамович

Членове: майор Д.С. Стоянов

Л.П. Никишин

Подгласници – Е.В. Меснянкина

Л.Г. Ващенко

Подписали Протокола: Б.С. Серафимов

Е. Ващенко

И. Малишев

Списък на членовете-учредители

1. Серафимов – председател на Международния Нансенов Офис за бежанците при Обществото на народите в България „Шипка“ 18 2. Абрамович Д.А. – председател на инвалидите в България, Княжево, инв. дом
3. Бредов Н.Е. – генерал о.з. „Паренсов“ № 26
4. Отец Шавельский Г. протопрезвитер, „Венелин“ № 9
5. Павленко А.Г. – полковник о.з. „Паренсов“ № 26
6. Стоянов Д. – майор, началник Картографическо отделение при Военното министерство „Венелин“ № 20
7. Павленко С.Г. – капитан о.з. „Шишман“ № 28
8. Парманин Н.А. – директор Софийска руска гимназия „Шишман“ № 45
9. Липкин А.А. – поручик о.з. „Чепино“ № 18
10. Рязанов А.А. – лекар на Задругата „Герлово“ 8
11. Ващенко Е.П. – художник „Паренсов“ № 26
12. Ващенко Л.С.
13. Михайлова Н.Г. – милосърдна сестра, „Скобелев“ № 28
14. Меснянкина Е.В. „Паренсов“ № 26
15. Коньков В.П. – Председател на Управ. Тяло на Задругата „Паренсов“ № 26
16. Мещерский Д.П. – генерал, Зав. Отдел Скаути-разузнавачи „Чепино“ № 18
17. Заутова Н. - Зав. Отдел Скаутки-разузнавачки „К.Срилов“ № 11
18. Малишев И.В. – инструктор в Задругата „Мальовица“ № 4
19. Никитин Л.П. - чиновник, „гл. Игнатиетв“ № 30
20. Терзиев Е.В. чиновник, „6 септември“ 10
21. Богачев А.И. инструктор в Задругата „Карл Шведски“ 7
22. Черноглазов П. – генерал о.з. ветеран Освоб. Война „М.Дринов“ 18